Avís legal

L’Associació Enrosca (en endavant Enrosca) és titular del lloc web http://www.enrosca.com i responsable dels fitxers generats amb les dadesde caràcter personal subministrades pels usuaris / es a través d’aquest lloc web.

Protecció de dades

S’enrosca garanteix que totes les dades recollides dels seus usuaris / es seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que estipula la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679 del Parlament Europeu y del Consell de 27 de abril de 2016,

El tractament i gestió dels mateixos compleix l’estipulat en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la LOPD.

El fitxer de subscriptors està registrat amb codi d’inscripció núm 2071161165 a l’Agència de Protecció de Dades.

S’enrosca garanteix que les dades personals no seran cedides a tercers ni utilitzades per a finalitats diferents a aquelles per a les quals han estat autoritzats.

Qualsevol usuari / a registrat / da pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel · lació de les seves dades de caràcter personal subministrades a través del lloc web http://www.enrosca.com, mitjançant comunicació per correu electrònic dirigida a info@enrosca.com.com